Kontakt
Telefon
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00!
Mail
Chętnie służymy pomocą. Masz pytania wyślij do na Mail na adres:

Ogólne warunki handlowe

OWH wersja do pobrania 10.03.2022

Regulamin sklepu internetowego
„SPRINTIKO Sp. z o.o.”


1) DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca – SPRINTIKO Sp. z o.o. (opis spółki)
 2. Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy.
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną „www.sprintiko.pl
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Użytkownik – Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który założył konto w Sklepie internetowym, przy jednoczesnym spełnieniu przewidzianych w Regulaminie wymagań,
 6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowa ta jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, a z jego treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 7. Konto - udostępnione Użytkownikowi miejsce na zasobie sieciowym Sklepu internetowego, za pośrednictwem, którego wprowadza on swoje dane, składa zamówienia i zarządza nimi.

Regulamin wraz z dokumentami w nim wspomnianymi określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki zakupu produktów za jej pośrednictwem.

Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do złożonych już zamówień.

Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: [email protected].

Informacje lub dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Polityką prywatności.

2) KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą składać Konsumenci oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) po uprzednim założeniu Konta wraz z podaniem wymaganych danych.

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Używania Sklepu internetowego wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień;
 2. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), Sprzedawca podejmie starania , w możliwym zakresie, aby skontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
 3. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

3) DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Artykuły oferowane w Sklepie internetowym mogą zostać dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W Sklepie internetowym Umowy zawierane są w języku polskim.

Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik musi zarejestrować Konto oraz przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności i kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.

Następnie Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że Sprzedawca otrzymał zamówienie Użytkownika. Kiedy już zamówienie zostanie przetworzone i przygotowane do wysyłki, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację z akceptacją zamówienia i danymi przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki").

Akceptacja zamówienia jest wyłączną decyzją Sprzedawcy. W celu zapewnienia dostępności wybranego przez Użytkownika produktu/-ów, zamówienie nie będzie podlegało akceptacji do czasu jego przygotowania przez Sprzedawcę do wysyłki.

W momencie wysłania przez Sprzedawcę i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą, a Użytkownikiem Umowy. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Użytkownik otrzyma treść Regulaminu.

W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu Użytkownika.

5) CENY, KOSZTY WYSYŁKI, PŁATNOŚCI

Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to co oznacza, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

Prezentowane w Sklepie internetowym ceny nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, która jest doliczana na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik i są prezentowane Użytkownikowi przed złożeniem przez niego zamówienia – wyrażeniem woli związania się umową na odległość. Koszty przesyłki zostają każdorazowo wskazane w trakcie składania zamówienia, a ich wysokość jest zależna od formy dostawy, którą wybierze Użytkownik.

Użytkownik wyraźnie upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Niemniej jednak, wyłączając powyższe postanowienia, zmiany nie mają zastosowania dla zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich artykułów, które Użytkownik chce zakupić, zostaną one przeniesione do koszyka i następnym krokiem będzie złożenie zamówienia i dokonania płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto wykonując procedurę zakupu, przed dokonaniem płatności, Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia.

Użytkownik może zrealizować płatność w następujący sposób:

W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Sprzedawca akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Użytkownik.

6) DOSTAWA

Produkty dostarczane są zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.

Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.

Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączne nim dni ustawowo wolnych od pracy.

7) NIEMOŻNOŚC REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, Sprzedawca udzieli Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8) PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Użytkownik w pełni obejmie produkty w posiadanie w momencie ich dostawy.

9) USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić Sprzedawcę pod adresem: [email protected], telefonicznie pod numerem 22-506-50-91, lub listownie na adres Sprzedawcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać ze Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej poprzez e-mail, Sprzedawca wyśle takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu na trwałym nośniku (pdf).

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

 1. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta;
 2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez Sprzedawcę sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracane produkty należy dostarczyć do Sprzedawcy (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

10) USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW, REKLAMACJE

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi produktów wolnych od wad.

Produkt jest wadliwy, jeżeli:

(i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,

(ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu,

(iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz

(iv) został wydany kupującemu niekompletny

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Powyższe prawa przysługują w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady. Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.

W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Reklamację rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni. Można też złożyć reklamację z tytułu gwarancji, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Sprzedawca ma prawo do zwrócenia się do Użytkownika o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.

Konsument ma następujące opcje na złożenie reklamacji:

Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do Sprzedawcy. Zwrot zostanie dokonany, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta

Sprzedawca informuje jednocześnie, iż przysługuje Konsumentom możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

11) INNE INFORMACJE

Niniejszy regulamin znajduje się na następującej stronie internetowej https://www.sprintiko.pl/Ogolne-warunki-handlowe/ W celu otwarcia pliku PDF wymagane jest korzystanie z bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie niepodważalnej decyzji odpowiedniego organu władzy, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

Użytkownik zobowiązany jest stosować do Polityki prywatności i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta ze Sklepu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych dokumentach. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.

Załącznik do regulaminu sklepu internetowego

Wzór formularza odstąpienia od umowy (niniejszy formularz należy wypełnić i przedstawić wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

SPRINTIKO Sp. z o.o.

Ul. Niepokalanowska 5

05-085 Kampinos

Polska

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Data odbioru ………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)